Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok Aquababy klubu Plávanie Plutvička
Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku centra, bazéna, ako aj osoby nachádzajúce sa v jeho priestoroch. Vychádza zo zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhlášky MZSR č.72/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie.

 

1. Všeobecné zásady
Začiatok kurzov:
– kurz trvá 2 mesiace, zahŕňa 8 metodicky pripravených lekcií,
– dĺžka 1 lekcie je 30 – 45 minút ( podľa veku a pokročilosti dieťaťa ),
– hĺbka vody je 120 cm, jej teplota je 31 – 33 oC.
– RODIČIA SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA! (deti sa nesmú pohybovať samé, dieťa nikdy nenechávame bez dozoru ! V prípade potreby sa vzdialiť využívajte ohrádku k zaisteniu dieťaťa, alebo požiadajte personál o dozor dieťaťa ). Prevádzkovateľ klubu nemá zodpovednosť za úrazy a nehody spôsobené nedbanlivosťou rodiča, resp. povereného sprievodu !
– do bazéna vstupujte až na pokyn inštruktorky, vždy 1 rodič k 1 dieťaťu
– v šatni prosím zanechajte po sebe poriadok!
– videozáznam alebo fotenie je povolené len na súkromné účely
– kočíky sa odkladajú na vyhradené miesto v garážovom priestore, v zadnej časti domu
– za odložené veci neručíme, vo vlastnom záujme si svoje veci, vrátane obuvi, riadne zamykajte do skriniek
– do priestorov prevádzky je zakázané nosiť akékoľvek sklené predmety!

2. So sebou si treba priniesť:
– záväznú prihlášku
– potvrdenie o platbe
– šľapky ku bazénu , chodiť bosí je v zariadení zakázané!
– Gumená plavecká plienka  alebo neoprénové plavky pre dieťatko ( nie papierové jednorazové

plienky !! )
– potreby na prebaľovanie a hygienu dieťaťa
– jedlo a pitie pre dieťa,
– osušky, prípadne župany pre vás a dieťatko

3. Hygienické zásady
– veľmi dôležitá je osobná hygiena bezprostredne pred vstupom do bazéna. Tým čistejšia je voda, v ktorej sa kúpu Vaše deti. Samozrejme, že osobná hygiena platí aj pre deti. Ešte pred osprchovaním treba použiť toaletu (nočník po použití vylejte do WC a vypláchnite- dezinfekciu zabezpečí pracovník babyklubu ),
– deti idú do bazéna v doprovode len jedného rodiča alebo poverenej osoby
– vlastné hračky sa nesmú brať do bazéna. Hračky ako i pomôcky do bazéna sú denne dezinfikované babyklubom
– na lekciu je možné prísť aj s doprovodom, ktorý musí použiť vhodnú čistú obuv do mokrého prostredia
– po kúpaní plienku a plavky nikdy nevyzliekajte priamo v bazéne, ani pri bazéne- nežmýkajte ich do bazénovej vody !!
– porušenie jednotlivých ustanovení prevádzkového poriadku oprávňuje inštruktorku k vyradeniu účastníka z kurzu bez nároku na náhradu

4. Pravidlá čerpania náhradných hodín
– v prípade, že dieťa ochorie poskytujeme možnosť náhrady troch lekcií pri kurze 8 výukových hodín
– absenciu je potrebné ohlásiť SMS správou 0905 820426 alebo mailom, minimálne 1 deň vopred do 18:00 hod., v opačnom prípade každá včas neodhlásená lekcia prepadá. Náhradnéhodiny je potrebné vyčerpať najneskôr do 2 mesiacov od ukončenia aktuálneho kurzu. Prosíme o dôsledné dodržiavanie pravidiel odhlasovania sa z hodín najneskôr do 18-tej hodiny dňa vopred, čím umožníte zúčastniť sa na kurzoch ostatným čakateľom na náhradné hodiny. V prípade, že sa plávania nezúčastníte viac ako 2 týždne (4 lekcie) bez odhlásenia, kurz sa považuje za prepadnutý.
– náhrady nie sú pokračovaním kurzu, nemôžu sa odpočítať z ďalšieho kurzu a nahrádzať ako pokračovanie kurzu. Pri náhrade negarantujeme rovnaký termín ako pri riadnych lekciách. Termín náhrady je určený po dohode rodič-inštruktor vo voľnejších kurzoch. Za neúčasť na dohodnutej náhradnej lekcii sa ďalšia náhrada neposkytuje.

5.Storno poplatky pri zrušení kurzu
7 a viac dní pred začiatkom kurzu 0 euro
1-7 dní pred začiatkom kurzu 20 euro
V deň začiatku kurzu, prípadne bez ohlásenia alebo počas kurzu 100% z ceny kurzu.