Prihláška a prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK a PRIHLÁŠKA

 1.Všeobecné zásady
 1. Začiatok kurzov:
  – kurz trvá 2 mesiace, zahŕňa 8 metodicky pripravených lekcií,
  – dĺžka 1 lekcie je 30-40 minút ( podľa veku a pokročilosti dieťaťa ),
  – hĺbka vody je 120 cm, jej teplota je 31 – 33oC.
  RODIČIA SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA! (deti sa nesmú pohybovať samé, dieťa nikdy nenechávame bez dozoru ! V prípade potreby sa vzdialiť využívajte ohrádku k zaisteniu dieťaťa, alebo požiadajte personál o dozor dieťaťa ). Prevádzkovateľ klubu nemá zodpovednosť za úrazy a nehody spôsobené nedbanlivosťou rodiča, resp. povereného sprievodu !

– do bazéna vstupujte až na pokyn inštruktorky, vždy 1 rodič k 1 dieťaťu

– v priestoroch prevádzky a bazéna je povinné nosiť šľapky gumené
– v šatni prosím zanechajte po sebe poriadok!
– videozáznam alebo fotenie je povolené len na súkromné účely, nesmú sa zverejňovať fotografie na sociálnych sieťach či iných verejných weboch , kde sú aj iné deti alebo rodičia z kurzu!!
– kočíky sa odkladajú na vyhradené miesto v garážovom priestore, v zadnej časti domu
– za odložené veci neručíme, vo vlastnom záujme si svoje veci, vrátane obuvi, riadne zamykajte do skriniek
– do priestorov prevádzky je zakázané nosiť akékoľvek sklené predmety!

 1. Hygienické zásady
  – veľmi dôležitá je osobná hygiena bezprostredne pred vstupom do bazéna. Tým čistejšia je voda, v ktorej sa kúpu Vaše deti. Samozrejme, že osobná hygiena platí aj pre deti. Ešte pred osprchovaním treba použiť toaletu (nočník po použití vylejte do WC a vypláchnite- dezinfekciu zabezpečí pracovník babyklubu ),
  – deti idú do bazéna v doprovode len jedného rodiča alebo poverenej osoby
  – vlastné hračky sa nesmú brať do bazéna. Hračky ako i pomôcky do bazéna sú denne dezinfikované babyklubom
  – na lekciu je možné prísť aj s doprovodom, ktorý musí použiť vhodnú čistú obuv do mokrého prostredia
  – po kúpaní plienku a plavky nikdy nevyzliekajte priamo v bazéne, ani pri bazéne- nežmýkajte ich do bazénovej vody !!
  – porušenie jednotlivých ustanovení prevádzkového poriadku oprávňuje inštruktorku k vyradeniu účastníka z kurzu bez nároku na náhradu
 2. Pravidlá čerpania náhradných hodín
  – v prípade, že dieťa ochorie poskytujeme možnosť náhrady troch lekcií pri kurze 8 výukových hodín
  – absenciu je potrebné ohlásiť SMS správou 0905 820426 alebo mailom, minimálne 1 deň vopred do 18:00 hod., v opačnom prípade každá včas neodhlásená lekcia prepadá. Náhradné hodiny je potrebné vyčerpať do 2 mesiacov od ukončenia aktuálneho kurzu. Prosíme o dôsledné dodržiavanie pravidiel odhlasovania sa z hodín najneskôr do 18-tej hodiny dňa vopred, čím umožníte zúčastniť sa na kurzoch ostatným čakateľom na náhradné hodiny. V prípade, že sa plávania nezúčastníte viac ako 2 týždne (4 lekcie) bez odhlásenia, kurz sa považuje za prepadnutý.
  – náhrady nie sú pokračovaním kurzu, nemôžu sa nahrádzať ako pokračovanie kurzu a pri náhrade negarantujeme rovnaký termín ako pri riadnych lekciách. Termín náhrady je určený po dohode rodič-inštruktor vo voľnejších kurzoch. Za neúčasť na dohodnutej náhradnej lekcii sa ďalšia náhrada neposkytuje.
 3. Ochrana osobných údajov

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby poskytovateľ kurzu spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v prihláške  a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Poskytovateľ kurzu sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi záujemca o kurz zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Záujemca o kurz udeľuje poskytovateľovi kurzu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže záujemca o kurz, prípadne účastník kurzu odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia takéhoto odvolania.

 

6.Storno poplatky pri zrušení kurzu
7 a viac dní pred začiatkom kurzu 0 euro
1-7 dní pred začiatkom kurzu 20 euro
V deň začiatku kurzu, prípadne bez ohlásenia alebo počas kurzu 100% z ceny kurzu.

PRIHLASKA PLUTVICKA