Akcie

 Ochrana osobných údajov Klub Plávanie Plutvička / OZ Šašovinky

V nasledujúcom krátkom článku by sme vám radi priblížili, ako  nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako ich chránime, na čo ich potrebujeme, a aké sú v tejto veci vaše práva.

Osobné údaje, ktoré máme k dispozícií, sú výlučne používané :

  • za účelom poskytnutia služieb, ktoré sú uvedené na našej web stránke, ako aj súvisiace služby, prípadne za účelom zaslania ponuky služieb alebo informácií ohľadom uskutočnených alebo plánovaných akcií. Aktívne sa snažíme o to, aby pre vás boli marketingové informácie, ktoré od nás dostanete, relevantné.
  • zabezpečenia ochrany života a zdravia dotknutej osoby na kurze.

Spracovanie údajov

Údaje, ktoré dodávateľ obvykle spracúva za účelom poskytnutia služby, vybavenia prihlášky, meno a priezvisko, dátum narodenia ,  miesto narodenia, adresa pobytu, meno a priezvisko rodičov objednávateľa, e-mail a telefónne číslo.

Vo väčšine prípadoch sa jedná o osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci prihlášky na detské kurzy alebo iné rodinné aktivity, alebo pri elektronickej komunikácii.

Vaše osobné údaje spracovávame buďto na základe vášho súhlasu, alebo bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, z dôvodu, že nám to ukladá zákon.

Poskytnutie určitých osobných údajov ako sú meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefónne číslo, v súlade s týmto dokumentom je zmluvnou požiadavkou dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje poskytnuté objednávateľom len v takom rozsahu, v akom sú potrebné a nevyhnutné výlučne za účelom poskytnutia služieb, resp. pre evidenčné účely a pre splnenie prípadných ďalších požiadaviek objednávateľa v budúcnosti. Za týmto účelom sú tieto údaje uchovávané a archivované.

Dodávateľ je oprávnený archivovať a uchovávať predmetné osobné údaje počas 2 rokov odo dňa ich poskytnutia. Okrem vedome a dobrovoľne poskytnutých údajov, dodávateľ nespracúva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o objednávateľovi.

Vaše práva pre nakladanie s vašimi osobnými údajmi

Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu všetkých budúcich marketingových správ na adrese plavanieplutvicka@gmail.com.

Ďakujeme